Závěrečná práce pro firmu

Závěrečná práce (diplomová DP či bakalářská BP) je ze zákona veřejná. Při obhajobách hodnotí komise práci pouze a jen podle toho, co je v textu práce a v přílohách a je to nahráno v KOSu.

Zadání pro externí firmy považujeme za velmi přínosná. Pokud se rozhodnete vypracovat zadání pro externí firmu, domluvte se předem, aby to, co chcete ve své práci zveřejnit, bylo vyjmuto z NDA (non-disclosure agreement). Vše další, co navíc uděláte pro firmu za peníze a nezveřejníte v práci, nebude součástí obhajoby. Rovněž vše, co firma nehodlá zveřejnit před konkurencí, např. proprietární knihovna, proprietární data, se nezveřejní, a není to proto součástí obhajoby. Je na Vás, abyste dílo ukázali na veřejných demonstračních datech. Nelze tedy například obhajovat program, který byl testován pouze na firemních datech, jež nejsou nahrány v KOSu, nebo který obsahuje knihovny/funkce, které nejsou k práci přiloženy.

Poznámky k vlastnictví:

Problémy kolem autorství, vlastnictví práce a programu, který v jejím rámci vznikl, a využitím práce školou se zabývá autorský zákon. Diplomová či bakalářská práce je školním dílem.

 1. Škola může školní dílo používat pro účely výuky, neboť školní dílo jde podle §35 odst. (3) mimo autorský zákon.
 2. Školním dílem se zabývá celý §60.
  • Student-autor jej může dále prodávat (poskytnout licenci za peníze), pokud to není v rozporu se zájmy školy.
  • Škole musí poskytnout licenci k užívání (zdarma).
  • Škola může požadovat uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s prací.
  • Škola práci ale prodávat nemůže.
 3. Pokud vyrobil na zakázku firmy nebo jako zaměstnanec firmy software, patří licence firmě - §58 (1) a (7)

Uznávání předmětů absolvovaných v minulosti

Katedra počítačové grafiky a interakce dodržuje následující pravidla pro uznávání dřívějšího absolutoria předmětů:

 • Byla-li zkouška kdysi složena za 1 či 2 (po novu A až C), pak ji uznáváme.
 • Ve všech ostatních případech musí student řádně absolvovat předmět a zkoušku znovu.

Uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí

Katedra počítačové grafiky a interakce dodržuje následující pravidla pro uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí:

 • Před odjezdem
  • Schvaluje předběžný plán studia. Upozorní studenta, že lehčí varianty předmětů neuzná jako náhradu povinných, ale jen jako volitelné.
  • Předmět musí mít stejný počet kreditů (lze uznat i několik dílčích předmětů jako jeden „větší“). 1 kredit je 25 hodin práce - podrobnější vysvětlení níže
  • Předmět musí pokrývat aspoň 70% látky nahrazovaného předmětu
 • Po návratu z ciziny
  • Uznává skutečně absolvované předměty a jejich kredity
  • Podmínkou uznání je zpráva (zde) o tom, jak se na příslušné univerzitě předmět vyučuje.
  • Pokud je v dané zemi jiný kreditový systém, je součástí zprávy návrh vzájemného převodu kreditů na ty naše
  • Osnova zprávy:
   • Odkaz na stránky předmětu
   • Tabulka ukazující pokrytí osnovy uznávaného předmětu přednáškami předmětu absolvovaného v zahraničí.
   • Podrobnější obsah jednotlivých přednášek a cvičení.
   • Způsob výuky - část projektová (složitost projektu, počet - je jeden velký za semestr nebo více malých během semestru). Předpokládá se příprava na přednášky na základě doporučené literatury (americký způsob) nebo je standardní přednáška jako u nás? Na semináře je nutno nastudovat doporučenou látku a seminář má formu diskuse atd…
   • Způsob hodnocení během semestru
   • Způsob presentace a hodnocení projektu
   • Jak probíhá zkouška - třeba i příklad zkouškových příkladů. Pochopitelně způsob hodnocení.
   • Vysvětlení jiného kreditového systému a návrh jejich přepočtu na ECTS, pokud se od našeho ECTS liší
   • Vazba předmětů na ostatní předměty oboru (které to jsou a co způsobuje tu vazbu).
   • Případné další zajímavosti.
   • Rozsah - 5 stránek a více. Stačí česky.
  • V případě nejasností může uznávající požádat o dodatečné informace - např. si vyžádat předložení referát k projektu zpracovávaném v zahraničí, atd…

Rozdíl mezi kredity postaru a podle ECTS

 1. V EaI je počet kreditů dán hodinovou dotací kontaktní výuky. Příklad 2+2 ⇒ 4 kredity
 2. V OI a novém STM-ECTS se více pracuje doma a používají se tzv. ECTS kredity (1 kredit = 25 hodin práce).
  • práce ve škole (přednášky a cvičení) 1 vyučovací hodina = 45 min ~ 1 hodině ECTS
  • práce doma (semestrálky, příprava během roku, příprava na zkoušku) 1 hodina = 60 minut
  • Předmět 2+2 za 4 kredity odpovídá 100 hodinám práce
   • (2+2)*14T + 30 příprava na zkoušku + 14 hodin domácí přípravy
  • Předmět 2+2 za 6 kreditů odpovídá 150 hodinám práce
   • (2+2)*14T + 30příprava na zkoušku + 64 hodin domácí přípravy
 
cs/study/faq.txt (10264 ) · Poslední úprava: 29.03.2017 - 13:35 autor: Horesovska Marcela