Pokyny pro práci na projektech

Uvedené pokyny platí pouze pokud je vedoucím projektu pracovník DCGI. V ostatních případech se řiďte pokyny platnými pro jednotlivé projektové předměty či katedru vedoucího projektu.

Zahrnuje předměty:

 • Samostatný projekt - B4BPROJ6 (bak. OI)
 • Softwarový nebo výzkumný projekt - B4MSVP (mag. OI)
 • Semestrální projekt - A7B39PRO (bak. STM)
 • Softwarový nebo výzkumný projekt - A4B39SVP (bak. OI)
 • Softwarový nebo výzkumný projekt - A4M39SVP (mag. OI)

Garant předmětů (za DCGI): Jaroslav Sloup email: sloup@fel.cvut.cz

Upozornění:

 • Bakalářské studium (OI): Student si zapisuje projektový předmět s kódem katedry vedoucího A4BxxSVP.
 • Magisterské studium (OI): Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2015/2016 nebo dříve, si zapisují projektový předmět s kódem katedry vedoucího A4MxxSVP. Ostatní studenti si zápisují předmět s kódem B4MSVP.
 • Vedoucím projektu nemůže být externista, pouze kmenoví pracovníci DCGI.

Aktuální stav projektů - zimní semestr 2018/2019

Práce na projektech - workflow

Pokyny pro studenty

 1. Do 19.10.2018 (konec 3.týdne semestru) si studenti najdou vedoucího a domluví s ním zadání projektu. Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP/DP.
 2. Studenti pracují na projektu průběžně, podle potřeby konzultují.
 3. Termín pro odevzdání výsledků projektu je do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 18.1.2019 (23:59). Studenti předají výsledky svých projektů a závěrečné zprávy vedoucím prostřednictvím uploadu na server leyfi.felk.cvut.cz (viz pokyny níže). Studenti o této skutečnosti informují garanta a vedoucího projektu.
 4. Je vhodné, aby studenti jako součást výsledků projektů nahráli i 3-10 obrázků prezentujících dosažené výsledky (rozlišení screenshotů min. FullHD, rendery 4k), které mohou být použity pro propagační účely. Uploadem dává student katedře souhlas s využitím obrázků pro propagační/prezentační účely katedry/fakulty/ČVUT.
 5. Struktura závěrečné zprávy odpovídá struktuře bakalářské/diplomové práce (pokud není vedoucím projektu určeno jinak), předpokládaný rozsah min. 10 normostran (1800 znaků/str.).
 6. Student má za povinnost prezentovat výsledky své práce vedoucímu (prezentace má charakter obhajoby a koná se poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu).
 7. Klasifikovaný zápočet je udělen studentům garantem předmětu PRO/SVP na základě hodnocení vedoucích. Odevzdání po termínu vede automaticky k neudělení zápočtu.

Upload výsledků projektů

Výsledky projektů předávají studenti svým vedoucím nahráním na server leyfi.felk.cvut.cz. V adresáři odpovídajícím kódu projektu (A4B39SVP, A4M39SVP, A7B39PRO) založí student podadresář s jeho uživatelským jménem do kterého následně uloží výstupy/výsledky projektu (zpráva, zdrojové kódy aplikace, atd.). Volitelně jsou nahrány do podadresáře img 3-10 obrázků prezentující dosažené výsledky (rozlišení screenshotů minimálně fullHD, rendery 4k).

Přihlašovací údaje pro nahrání výsledků projektů na server leyfi.felk.cvut.cz:

 • Server: leyfi.felk.cvut.cz
 • Proto: SSH / SCP
 • Port: 22
 • User: projects
 • Password: heslo obdrží studenti v průběhu semestru emailem

Pokyny pro vedoucí projektů

 1. Každý vedoucí projektu se studentem konkretizuje zadání, které v kopii zašle garantovi. Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP/DP. Souběh řešení projektu a BP/DP ve stejném semestru není doporučen!
 2. Zadání musí obsahovat popis výstupů projektu (program, rešerše, …) v dostatečně podrobných detailech.
 3. Po odevzdání výsledku projektu každý vedoucí sepíše hodnocení (ideálně kombinace slovního hodnocení + strukturovaný posudek/formulář) a toto hodnocení zašle studentovi a garantovi. Hodnocení je třeba provést do 10 pracovních dnů od odevzdání projektu.
 4. Vedoucí organizuje prezentace studentských projektů (forma je volena vedoucím projektu - může se jednat o veřejnou prezentaci před pedagogy a studenty nebo jen o prezentaci společnou pro studenty od jednoho vedoucího). Termín prezentace nahlásí vedoucí předem garantovi předmětu PRO.
 5. Prezentace se koná poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu - prezentace má proto charakter obhajoby.

Strukturovaný posudek/formulář pro hodnocení projektů v předmětu:

 • A7B39PRO Semestrální projekt
 • A4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 • A4M39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt

Pokyny pro garanta

 1. Garant rozešle studentům (majícím zapsaný projekt) na začátku semestru odkaz na webovou stránku s přesnými požadavky ohledně zadání projektů, jejich průběhu a hodnocení.
 2. Garant zkontroluje na konci 3.týdne (19.10.2018), zda všichni studenti mají zadání projektu.
 3. Do konce zkouškového období na základě hodnocení od vedoucích zapíše garant klasifikované zápočty do KOSu.
 4. Garant označí projekt jako ukončený a dojde k archivaci jeho dat.

Odkazy

Archiv projektů

Archiv hodnocení projektů najdete zde.Za obsah stránky zodpovídá: Jaroslav Sloup
 
cs/study/predmetprojekt.txt (45581 ) · Poslední úprava: 19.10.2018 - 12:42 autor: Sloup Jaroslav